Stan ochrony przeciwpożarowej obiektów socjalnych w Polsce w świetle wyników czynności kontrolnych i kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w okresie po zaistnieniu pożaru w Kamieniu Pomorskim (13. 04. 2009 r.) do 15 sierpnia 2009 r.” z aneksem, przedłożon

Stan ochrony przeciwpożarowej obiektów socjalnych w Polsce w świetle wyników czynności kontrolnych i kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w okresie po zaistnieniu pożaru w Kamieniu Pomorskim (13. 04. 2009 r.) do 15 sierpnia 2009 r.” z aneksem, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


W II połowie 2010 r. przeprowadzono akcję rekontroli, którą objęto 848 obiektów socjalnych. Podczas poprzedniego sprawdzenia odnotowano w nich największe uchybienia. W 538 obiektach stwierdzono stan zadowalający. Większość nakazów nałożonych przez organy nadzoru budowlanego została usunięta, w 310 obiektach prowadzone są dalsze działania.

W ramach działań kontrolnych, dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, wydano 261 decyzji administracyjnych (w tym 5 o wstrzymaniu robót i zakazie eksploatacji obiektów), nałożono 9 mandatów karnych, 24 sprawy skierowano do egzekucji, 2 wnioski do prokuratury, w 40 sprawach wystąpiono do innych organów.

Kontrole przeprowadzone w hotelach pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne obejmowały techniczne i organizacyjne warunki ewakuacji. Wydano 82 decyzje administracyjne (w tym dwie dotyczące wstrzymania robót i zakazu eksploatacji obiektów), nałożono 3 mandaty karne, 10 spraw skierowano do egzekucji, 1 wniosek do prokuratury, w 14 sprawach wystąpiono do innych organów. Podobne kontrole przeprowadzono w wielorodzinnych mieszkalnych budynkach socjalnych.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan ochrony przeciwpożarowej jest wciąż niezadowalający. Należy zwiększyć presję na właścicieli bądź zarządców tych budynków w kwestii przestrzegania obowiązujących przepisów. Ponadto należy rozważyć możliwość montażu w tych obiektach urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych.

Stan obiektów socjalnych po przeprowadzonych kontrolach uległ poprawie. Znaczna część zarządców i właścicieli budynków wywiązała się z nałożonych decyzji organów nadzoru budowlanego, pozostali realizują zalecenia.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby zamknięcie niektórych obiektów i zbudowanie nowych. Nie zawsze jest to możliwe, jednostki samorządu terytorialnego, które są właścicielami tych budynków, nie są w stanie podołać finansowo takim przedsięwzięciom.

Konieczne jest więc stałe monitorowanie i kontrolowanie obiektów już używanych. Istotną rolę mogą odegrać akcje edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców budynków socjalnych na temat zagrożeń pożarowych.

Organy terenowe nadzoru budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej będą monitorować obiekty socjalne w 2011 i 2012 roku.


Zobacz także