Sprawozdanie z realizacji w roku 2011 zadań wynikających ze Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012, przedłożone przez ministra gospodarki

Sprawozdanie z realizacji w roku 2011 zadań wynikających ze Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012, przedłożone przez ministra gospodarki. 


W 2011 r. zadania przewidziane w „Strategii …” były generalnie realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak konkurencyjność podmiotów przemysłu obronnego, objętych pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Skarbu Państwa, do których przede wszystkim jest adresowana Strategia 2012 – wciąż jest niewystarczająca. Brak oczekiwanej poprawy w tym zakresie – zwłaszcza w kontekście wejścia w życie tzw. dyrektywy obronnej 2009/81/WE (dotyczącej udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w drodze otwartych przetargów) – może postawić niektóre podmioty przemysłu obronnego wobec problemu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej.

Główną przyczyną tej sytuacji jest niewystarczająca aktywność biznesowa niektórych podmiotów Grupy BUMAR – pomimo wsparcia rządowego udzielanego przez poszczególnych ministrów w ramach dostępnych instrumentów prawnych i finansowych. W 2011 r. spółki przemysłu obronnego, w tym Grupy BUMAR, nastawiły się głównie na przetrwanie trudnego okresu, będącego skutkiem mniejszych zamówień i ostrzejszej konkurencji na rynku, a zbyt mało uwagi poświęciły poszukiwaniu możliwości uatrakcyjnienia oferty rynkowej, w tym skierowanej do odbiorców krajowych.
Wciąż nie udało się przezwyciężyć słabości spółek sektora obronnego, takich jak: wysoka zależność od kontraktów rządowych; brak znaczących sukcesów na rynkach zagranicznych; nieumiejętność pozyskiwania inwestorów strategicznych dysponujących kapitałem, technologiami i rynkami zbytu, a także zbyt mała aktywność w działalności biznesowej, widoczna zwłaszcza w obszarze prac badawczo-rozwojowych i poszukiwania środków na ten cel (m.in. w ramach międzynarodowych programów badawczych oraz produkcyjnych). Kontrastuje to z efektywnością działań biznesowych realizowanych przez rosnącą grupę prywatnych przedsiębiorców przemysłu obronnego, którzy coraz lepiej radzą sobie na rynku krajowym i międzynarodowym.

W celu wzmocnienia konkurencyjności krajowego przemysłu obronnego niezbędne są działania zarówno po stronie administracji rządowej, jak i podmiotów sektora obronnego.

Działania administracji rządowej – których głównym celem jest stworzenie lepszych warunków systemowych do rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów na konkurencyjnym rynku – obejmować muszą w szczególności: opracowanie projektu nowego programu dla przemysłu obronnego na okres po 2012 r., wdrożenie rozwiązań prawnych ułatwiających efektywne funkcjonowanie podmiotów przemysłu obronnego w warunkach otwartej konkurencji. Chodzi również o wykorzystywanie dostępnych możliwości wspierania prac badawczo-rozwojowych, działań restrukturyzacyjnych, promocji wytwarzanego w Polsce uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Z kolei od podmiotów przemysłu obronnego należy oczekiwać większej aktywności w działalności biznesowej dotyczącej rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów obronnych, przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje współpraca z partnerami zagranicznymi w dziedzinie kapitału, technologii, produktów, kooperacji przemysłowej i rynków zbytu. Niezbędne jest zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty rynkowej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych wyrobów, także pod względem terminowości dostaw, ich cen, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Konieczne jest również lepsze rozpoznanie potrzeb w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego głównych kontrahentów.
 


Zobacz także