Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012, przedłożone przez ministra sportu i turystyki.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012, przedłożone przez ministra sportu i turystyki.


W kwietniu 2007 r. Polska i Ukraina otrzymały prawo przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W październiku 2007 r. do organizacji mistrzostw wyznaczono spółkę „PL 2012”. Do jej zadań należy koordynacja i nadzór przedsięwzięć Euro 2012, takich jak: budowa stadionów i centrów pobytowych, bezpieczeństwo, opieka medyczna, telekomunikacja, transport lotniczy i drogowy oraz promocja. Prezesem spółki „PL 2012” został Marcin Herra, a wiceprezesami - Rafał Kapler i Andrzej Bogucki. W raporcie zaprezentowano strukturę organizacyjną spółki oraz przedstawiono plan działań krótko- i długoterminowych, zgodnych z harmonogramem UEFA.

Raport zawiera również listę zadań dotyczących określenia kierunków zmian w prawie, ułatwiających realizację przedsięwzięć EURO 2012. Przyjęta we wrześniu 2007 r. ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 umożliwia utworzenie przez Skarb Państwa spółek prawa handlowego, które będą realizować zadania dotyczące projektowania, modernizacji i remontów stadionów i innych obiektów niezbędnych dla przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich. Jednym z najważniejszych postanowień tej ustawy są zapisy konkretnych ułatwień i uproszczeń obowiązujących procedur, zwłaszcza administracyjnych, w tym zapis o natychmiastowej wykonalności wszelkich decyzji administracyjnych dotyczących przedsięwzięć EURO.

W lutym 2008 r. powołano Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W jego skład weszli m.in.: premier, wicepremierzy, minister sportu i turystyki, minister infrastruktury, prezydenci miast – organizatorów igrzysk, oraz przewodniczący klubów parlamentarnych. Do zadań komitetu należy m.in. opracowanie harmonogramu przygotowań do Euro 2012, opiniowanie propozycji przedsięwzięć dotyczących mistrzostw oraz współdziałanie ze stroną ukraińską.

Rozpoczęły się m.in. inwestycje dotyczące budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Dokonano wyboru projektanta stadionu oraz zdecydowano, że budowa rozpocznie się w niecce Stadionu X-lecia w Warszawie. Również pozostałe miasta, w których będą odbywać się rozgrywki piłkarskie, prowadzą prace nad budową lub modernizacją stadionów, tak aby obiekty te spełniały standardy UEFA, np. dotyczące liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców.

W przypadku budowy centrów pobytowo-treningowych, zespół przy ministrze sportu i turystyki wyłonił 99 lokalizacji, spełniających lub deklarujących spełnienie norm wymaganych przez UEFA. Bazy pobytowe i treningowe (budowane lub modernizowane) mają być gotowe do użytkowania na początku 2010 roku.

W dziedzinie bezpieczeństwa powołany został specjalny zespół przy MSWiA, koordynujący działania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas Euro 2012. Zespół ds. bezpieczeństwa utrzymuje stały kontakt ze stroną ukraińską.

Jeśli chodzi o rozwój transportu lotniczego, zaplanowano inwestycje dotyczące rozbudowy i modernizacji 6 lotnisk. Są to: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków. Ministerstwo Infrastruktury rozważa także budowę nowego lotniska w Modlinie. Ponadto planowana jest budowa i modernizacja połączeń drogowych i kolejowych łączących miasta, gdzie będą rozgrywane mecze piłkarskie. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej będą dofinansowywane ze środków unijnych. Podobnym wsparciem będą objęte inwestycje drogowe oraz kolejowe.

W przypadku bazy hotelowej, stan obiektów noclegowych w 4 miastach (Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku) oceniany jest jako dobry. Budowę nowych hoteli planują także międzynarodowe sieci hotelarskie.

W sprawozdaniu zawarte zostały ponadto działania podejmowane przez poszczególne miasta – organizatorów mistrzostw. W Polsce będzie to Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Miastami rezerwowymi zostały natomiast Kraków i Chorzów.


Zobacz także