Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w latach 2009-2011. Podsumowanie, przedłożone przez ministra zdrowia

Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w latach 2009-2011. Podsumowanie, przedłożone przez ministra zdrowia


Program miał pomóc samorządom terytorialnym w przekształcaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, co miało poprawić ich organizację, zarządzanie oraz gospodarowanie majątkiem. Program miał też umożliwić spłatę części zobowiązań przejętych przez samorząd po przekształceniu spzoz-ów.

 Z programu skorzystały 62 jednostki samorządu terytorialnego (jst), które przeprowadziły zmiany organizacyjno-prawne w 80 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Z tej liczby 54 zakłady przekształcono w spółki kapitałowe prowadzące działalność leczniczą, a pozostałe 26 zlikwidowano.

Z kwoty 1 381 mln zł zaplanowanej na realizację programu wydano ok. 754 mln zł, czyli ok. 55 proc. Ze środków budżetu państwa spłacono ponad połowę (53,14 proc.) zadłużenia przejętego przez jst po przekształceniu spzoz-ów w spółki kapitałowe. Zadłużenie spzoz-ów pozostaje od lat na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 10 mld zł.

Z programu skorzystały samorządy z 15 województw. Jedynie z województwa podkarpackiego żaden samorząd nie zgłosił zainteresowania programem. Największe zainteresowanie wykazywały powiaty (77 proc.), a najmniejsze gminy (2 proc.).

Efektem realizacji programu było stworzenie pozytywnego wizerunku spółek oraz zredukowanie obciążenia finansowego, które uwolniło szpitale od gróźb zajęć komorniczych i poprawiło ich płynność finansową. Wiele podmiotów leczniczych otrzymało nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki któremu podniosła się jakość i skuteczność świadczonych usług. Spółki odnotowały lepsze wyniki finansowe i zwiększyły możliwości pozyskiwania nowych środków finansowych.
 


Zobacz także