Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, przedłożone przez ministra, członka Rady Ministrów. 


Zorganizowane w Polsce Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) zakończyły się sukcesem. Polska zapewniła pełne bezpieczeństwo uczestnikom tej wyjątkowej uroczystości oraz zaprezentowała się jako kraj nowoczesny, mający istotny wkład w historię cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, a nade wszystko przyjazny i gościnny. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z działalności Zespołu do spraw przygotowania wizyty papieża Franciszka w Polsce, który pracował pod przewodnictwem minister Beaty Kempy oraz z podsumowania ze wsparcia organizacji ŚDM, realizowanego przy udziale Pawła Majewskiego, pełnomocnika rządu ds. przygotowania Światowych Dni Młodzieży.

Spotkania Zespołu stanowiły forum m.in. raportowania o stanie przygotowań i współpracy między podmiotami, także innymi niż członkowie Zespołu, współpracy międzyresortowej oraz wymiany doświadczeń, diagnozowania problemów i ich rozwiązywania, a także realizacji zadań. Wymiernym efektem prac zespołu była poprawa bezpieczeństwa w miejscu głównych uroczystości – przy pomocy ekspertów rządowych oraz wojska i innych służb organizator zwiększył szerokość wyjść ewakuacyjnych z 80 do 350 m, tj. ponad czterokrotnie, co umożliwiłoby ewakuację 1,5 mln wiernych do strefy bezpieczeństwa w ciągu godziny, a przy zachowaniu stanu wyjściowego zajęłoby to 8 godzin.

Minister Beata Kempa powołała również dwie grupy robocze (ds. bezpieczeństwa i ekspercką) – przedstawiły one rozwiązania, które przyczyniły się do zmiany procedur i poprawy działania organów państwa w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ŚDM.

Wzorowe przygotowanie tak skomplikowanego logistycznie i organizacyjnie wydarzenia zapewniło przede wszystkim osobiste zaangażowanie premier Beaty Szydło i pełne zaangażowanie ministrów wraz z podległymi służbami. Szczególnie należy podkreślić wkład: Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, dyplomacji i służb konsularnych oraz służb medycznych, a także kolejarzy i samorządów.

Ze sprawozdania wynika, że na szczególną uwagę zasługiwały dwie inicjatywy:

Most powietrzny – zapewnienie bezpieczeństwa medycznego ŚDM

Była to unikalna procedura – stworzona po raz pierwszy w historii Polski – dotycząca planowania i organizacji opieki zdrowotnej, a przede wszystkim wykorzystania medycznego potencjału sił zbrojnych we współpracy z cywilnym systemem państwowego ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia. Przygotowano specjalną aplikację do procedury most powietrzny, która umożliwiała ciągły monitoring dostępności łóżek w wielu szpitalach w poszczególnych województwach.       

Most powietrzny miał być uruchomiony, w sytuacji wyczerpania się możliwości krakowskich i małopolskich szpitali pod kątem zabezpieczenia opieki pacjentom w stanie ciężkim oraz wymagającym intensywnej terapii medycznej lub specjalistycznego leczenia np. replantacji, hiperbarii, traumatologii i neurochirurgii. Most miał być też uruchomiony, jeśli wyczerpią się siły i środki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz możliwości szpitali będących w zasięgu śmigłowców LPR.

Potencjał mostu powietrznego stanowiły: samoloty typu CASA (2 sztuki w gotowości całodobowej do startu), Medyczna Wojskowa Jednostka Etapowa, wojskowe zespoły wyjazdowe bez lekarza (20 ambulansów czteronoszowych w gotowości przez całą dobę), wytypowane szpitale w 12 województwach posiadające specjalne lotniska (w pełnej gotowości) oraz 11 zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.

Promocja Polski – Pawilon Polski w Krakowie

Dzięki zaangażowaniu premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego i minister Beaty Kempy stworzono ideę Pawilonu Polskiego, który stanowił przedsięwzięcie promocyjne naszego kraju, realizowane przez wiele instytucji. 25 lipca br. pawilon został uroczyście otwarty przez premier Beatę Szydło.

Pawilon Polski usytuowano niedaleko Wawelu na szlaku Pielgrzymów. To projekt, który przy okazji ŚDM promował wśród pielgrzymów i wolontariuszy polską kulturę, polskie innowacje i myśl technologiczną oraz atrakcje turystyczne i naszą kuchnię. W trakcie trwania ŚDM pawilon odwiedziło ponad 100 tys. osób (dwukrotnie więcej osób uczestniczyło w koncertach plenerowych). Projekt spełnił swój cel i został wysoko oceniony w relacjach medialnych i przez gości, o czym świadczą pozytywne wpisy w księdze pamiątkowej.

Koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży ponosił kościelny Komitet Organizacyjny ŚDM. Sumy zabezpieczone w tegorocznym budżecie dla poszczególnych resortów przeznaczono na realizację ich zadań własnych, związanych z faktem, że w Polsce odbywało się wydarzenie o tej skali. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – nie rodziła skutków finansowych, dawała jedynie organom państwa narzędzia do sprawnego i szybkiego działania.

Do sprawozdania dołączono wnioski i rekomendacje zawierające propozycje zmian o charakterze prawnym i organizacyjnym, które powinny ułatwić administracji rządowej organizację przedsięwzięć o charakterze podobnym do Światowych Dni Młodzieży. Uwzględniono w nim także propozycje przygotowane przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania ŚDM.      

Zaproponowano m.in.:

  • rozważenie wyznaczenia – na etapie przygotowawczym – zespołu będącego podmiotem wiodącym w pracach planistycznych i organizacyjnych, który koordynowałby działania poszczególnych służb i instytucji oraz przygotował jednolitą strukturę dla opracowywanych dokumentów;
  • rozważenie wdrożenia regulacji zapewniających koordynację ratownictwa medycznego na poziomie centralnym (obecnie brakuje ośrodka koordynującego, monitorującego i inicjującego działania planistyczne oraz organizacyjne w obszarze państwowego ratownictwa medycznego na szczeblu krajowym);
  • rozważenie pełnego wdrożenia do rozwiązań systemowych uproszczonej procedury uruchamiania rezerw strategicznych będących na stanie Agencji Rezerw Materiałowych oraz uproszczenie procedury uruchamiania rezerw krwi w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych;
  • rozważenie wyznaczenia jednego dla administracji rządowej punktu kontaktowego i źródła informacji o zagrożeniach dla sfery cyberbezpieczeństwa. 

Zobacz także