Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3230)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3230), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd pozytywnie ocenia propozycje rozwiązań ujętych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3230).

Posłowie zaproponowali szerszą i bardziej równomierną partycypację poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad rynkiem. Koszty te mają ponosić wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, w tym także te kategorie podmiotów nadzorowanych, które dotychczas nie były objęte opłatami bezpośrednimi. Zachowany zostanie dotychczas funkcjonujący system finansowania kosztów, tj. funkcjonowanie dwóch źródeł wpłat pochodzących od podmiotów rynku kapitałowego:

  • opłat jednorazowych za udzielanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zezwolenia lub podjęcie innej czynności o podobnym charakterze,
  • stałych opłat rocznych.

Zaproponowane w poselskim projekcie nowelizacji ustawy zmiany uzupełniają obecnie funkcjonujący model nadzoru nad rynkiem kapitałowym przez uwzględnienie postępującego procesu wzajemnego przenikania się sektorów rynku finansowego.


Zobacz także