Rządowy program pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i straży granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa, przedłożony przez ministra obrony narodowej

Rządowy program pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i straży granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa, przedłożony przez ministra obrony narodowej.
 


Program umożliwi udzielenie pomocy obywatelom innych państw i ich najbliższym rodzinom, których współpraca z polskimi kontyngentami za granicą narażała na utratę bezpieczeństwa, a nawet życia. Chodzi o zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa w momencie zakończenia współpracy z polskimi kontyngentami.

W programie wskazano warunki, których łączne spełnienie umożliwia wystąpienie o pomoc. Będą mogły się o nią ubiegać osoby, które m.in. współpracowały minimum pół roku z polskimi kontyngentami w trakcie trwania misji; w tym czasie zgłaszały fakt zagrożenia życia będący konsekwencją tej współpracy; znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z możliwością utraty życia po za kończeniu misji polskiego kontyngentu w ich kraju.

Program przewiduje trzy alternatywne formy pomocy:

  • wypłacenie bezzwrotnej, jednorazowej zapomogi do 40 tys. USD osobie współpracującej lub jej rodzinie;
  • udzielenie pomocy w osiedleniu się w państwach sąsiednich, wskazanych przez kandydata oraz udzielenie mu bezzwrotnej, jednorazowej zapomogi do 40 tys. USD na osiedlenie się;
  • umożliwienie cudzoziemcowi ubiegania się o ochronę w Polsce.

Z doświadczeń innych państw wynika, że największym zainteresowaniem (ponad 90 proc.) cieszy się trzecia forma pomocy, umożliwiająca legalny wjazd i osiedlenie się na terytorium kraju, z którym była prowadzona współpraca. W Polsce objęcie ochroną oznacza udzielenie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, azylu lub zgody na pobyt tolerowany.

Program ma obowiązywać do końca grudnia 2011 r. z możliwością przedłużenia lub zmiany zasad jego realizacji. Środki na jego realizację w tym roku będą pochodzić z ogólnej rezerwy budżetowej, a w latach kolejnych z rezerwy celowej. W pierwszej kolejności z programu będą mogły skorzystać osoby współpracujące z polskim kontyngentem wojskowym w Iraku, który zakończy swoją misję w tym kraju do końca października br.

Żołnierze i funkcjonariusze polskich kontyngentów stacjonujących za granicą korzystają z lokalnych pracowników, np. tłumaczy, przewodników. Często taka współpraca przez miejscowe grupy rebeliancko–terrorystyczne uważana jest za zdradę lub kolaborację, którą należy karać egzekucją. Niezależnie od otrzymanej zapłaty, w przypadku wycofania się kontyngentu z rejonu misji, bezpieczeństwo współpracowników i ich rodzin może się drastycznie pogorszyć. Sytuacja ta zobowiązuje władze polskiego państwa do udzielenia takim osobom pomocy, jeśli współpraca z nimi miała istotny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.


Zobacz także