Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do niej 82,5816 ha gruntów, w rezultacie jej powierzchnia wyniesie 899,3694 ha.

Do strefy zostają włączone tereny publiczne położone w Lęborku, Darłowie i Koszalinie. W ten sposób są tworzone warunki do realizacji nowych inwestycji w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. Projekty inwestycyjne zostaną wyłonione w przetargu. Dzięki nowym przedsięwzięciom w perspektywie kilku najbliższych lat powinno powstać 1 816 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 636,70 mln zł. Szacuje się, że w otoczeniu strefy, w wyniku potencjalnej kooperacji, może dojść do utworzenia 363 etatów.

Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także