Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury i budownictwa.


Rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność:

  • uzupełnienia sieci dróg szybkiego ruchu między Ełkiem a Białymstokiem (odcinek S16) w celu zapewnienia ciągłości szlaku Via Carpatia, który powstał z polskiej inicjatywy; nowy odcinek S16 będzie częścią międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, zwiększy dostępność do województwa warmińsko-mazurskiego od strony wschodniej i południowej, a także ułatwi transport międzynarodowy w kierunku Białorusi;
  • dostosowania autostrad i dróg ekspresowych do wymogów rozporządzenia 1315/2013, dotyczącego rozwoju transeuropejskiej sieci drogowej, co oznacza wpisanie do wykazu nowej drogi ekspresowej S52 na odcinku: granica państwa-Cieszyn- Bielsko-Biała – S7 (Głogoczów); wymaga to wprowadzenia zmian porządkowych w oznakowaniu dróg ekspresowych w celu poprawienia ich czytelności (zmiana oznakowań będzie dokonywana wraz z oddawaniem do użytkowania nowych odcinków dróg);
  • poprawienia warunków komunikacyjnych w rejonie Krakowa przez włączenie do sieci dróg ekspresowych drogi S52 na odcinku: droga A4 – droga S7; zmniejszy to obciążenie Krakowa ruchem tranzytowym, zwłaszcza realizowanym przez samochody ciężarowe, w tym pojazdy przewożące niebezpieczne ładunki; powinno to poprawić bezpieczeństwo transportowe w mieście i okolicy oraz pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w Krakowie.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść: ok. 2000 km autostrad i ok. 5650 km dróg ekspresowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 60 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także