Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Strefą zostanie objęte 180,7484 ha, w tym 117,6864 ha gruntów prywatnych. Po tych zmianach powierzchnia strefy wyniesie 2039,9903 ha.

Do strefy zostaną włączone nowe tereny w Brodnicy, Łebie, Liniewie i Lipnie (własność samorządów) oraz Gdańsku (własność zarządzającego strefą), a także Starogardzie Gdańskim, Lipnie, Toruniu, Janikowie i Czarnkowie (tereny prywatne). W ten sposób zostaną stworzone warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Oczekuje się, że objęcie tych terenów strefą, w perspektywie kilku lat, spowoduje powstanie ok. 1434 nowych miejsc pracy, przy  nakładach inwestycyjnych na poziomie ok. 833 mln zł. W bezpośrednim otoczeniu strefy zatrudnienie będzie mogło znaleźć ok. 287 osób.

Planowane projekty inwestycyjne

Akomex sp. z o.o w Starogardzie Gdańskim działa w branży produkcji opakowań.

Do budynku, w którym spółka już prowadzi działalność, zamierza dobudować halę produkcyjno-magazynową. Inwestycja polegać będzie na wdrożeniu innowacyjnych technologii wytwarzania nowoczesnych, wysoko uszlachetnionych opakowań. Maszyna drukująca nowej generacji, wyposażona w energooszczędną technologię utrwalania i suszenia farb i lakierów pozwoli na wydajne, wielobarwne drukowanie oraz zaawansowane uszlachetnianie opakowań i etykiet. Wdrażane technologie zapewnią optymalne warunki produkcji wyrobów o najwyższej jakości i walorach użytkowych, zgodnych z obecnymi trendami w branży opakowaniowej.

Dzięki nowej inwestycji mają powstać co najmniej 33 nowe miejsca pracy (ok. 148 zostanie utrzymanych). Istniejące i nowe miejsca pracy powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Konieczne nakłady inwestycyjne oszacowano na co najmniej 20 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2017 r.

Pinguin Foods Polska sp. z o.o. w Lipnie należy do Grupy Kapitałowej Greenyard Foods N.V z siedzibą w Gandawie w Belgii. Działa w branży spożywczej.

Planowana inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Projekt przewiduje budowę obiektów produkcyjnych i magazynowych, przebudowę istniejącej hali produkcyjnej oraz rozbudową infrastruktury technicznej. Zmodernizowana hala przejmie funkcję hali pakowania w jednostki detaliczne. Nowo wybudowana hala produkcyjna zaopatrzona będzie w dwie linie produkcyjne do mrożenia warzyw i owoców o dwukrotnie większej wydajności w stosunku do stanu obecnego, przy jednoczesnej poprawie jakości. Nowy magazyn chłodniczy zwiększy możliwości składowe zakładu. Konsekwencją inwestycji będzie dwukrotne zwiększenie skupu świeżych owoców i warzyw z lokalnego rynku.

Inwestycja ma doprowadzić do powstania co najmniej 30 nowych miejsc pracy (ok. 72 zostaną utrzymane). Istniejące i nowe miejsca pracy powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Konieczne nakłady oszacowano na ok. 55,29 mln zł. Projekt powinien być zrealizowany do końca 2017 r.

Ciech Soda Polska SA w Janikowie należy do Grupy Ciech i jest jedną z największych firm przemysłu chemicznego w Polsce.

Przewidywana inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu w Janikowie. W ramach projektu rozbudowane zostaną kluczowe instalacje i wdrożone najnowsze dostępne technologie. W efekcie nie tylko zwiększą się moce produkcyjne zakładu, ale wzrośnie też efektywność produkcji i obniżą jednostkowe koszty wytwarzania. Rozwiązania te znacząco podniosą konkurencyjność zakładu na rynku surowców chemicznych. Inwestor zamierza również świadczyć usługi magazynowe oraz badawczo-rozwojowe.

Nowa inwestycja ma dać pracę 5 osobom, ale 506 etatów zostanie zachowanych. Istniejące i nowe miejsca pracy powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Konieczne nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 70 mln zł. Projekt ma być ukończony pod koniec 2018 r.

Steico sp. z o.o. w Czarnkowie jest firmą działającą w branży drzewnej. Jedynym wspólnikiem inwestora, jest spółka STEICO SE z siedzibą w Niemczech, w Feldkirchen.

Deklarowana inwestycja polega na budowie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji nie wytwarzanego w Polsce materiału budowlanego LDF (Low Density Fibreboard). W ramach projektu wybudowana zostanie hala produkcyjna wyposażona w urządzenia linii technologicznej oraz suszarnia. Płyty LDF to odmiana płyty pilśniowej. Przeznaczone są głównie do produkcji paneli ściennych i sufitowych oraz jako materiały poszyciowo-izolacyjne wykorzystywane w budownictwie. Znajdują zastosowanie zarówno w ocieplaniu, jak i w wygłuszaniu dachów, ścian i stropów.

Inwestycja ma zapewnić zatrudnienie 30 osobom, zachowane ma być obecne 617 etatów. Istniejące i nowe miejsca pracy powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy. Inwestor ma ponieść nakłady w wysokości co najmniej 60 mln zł. Projekt ma być ukończony w kwietniu 2017 r.

Boryszew Components Poland sp. z o.o. z Torunia działa w branży motoryzacyjnej.

Przewidywana inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu produkcji podzespołów z tworzyw sztucznych dla motoryzacji. W ramach projektu przewidziano budowę hali produkcyjnej. Inwestor zamierza również świadczyć usługi informatyczne, księgowe i logistyczne.

Inwestycja ma wygenerować 200 nowych etatów, przy poniesieniu nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 50 mln zł. Planowany termin zakończenia projektu to koniec 2018 r.

Łącznie te 5 projektów inwestycyjnych powinno umożliwić stworzenie 298 nowych miejsc pracy i zapewnić utrzymanie 1343. Niezbędne nakłady inwestycyjne powinny zostać poniesione na poziomie 255,29 mln zł.

Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także