Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.


Do pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej zostanie włączone 3,2013 ha, wyłączony natomiast będzie obszar o powierzchni 7,2342 ha.

Zmiana granic pomorskiej sse uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodę na objęcie gruntów specjalną strefą potwierdziła Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim oraz właściciele włączanych gruntów.

Na terenie włączonym do strefy spółka Plastica planuje - w pierwszym etapie -inwestycję wdrażającą technologie produkcji folii perforowanych (w tym podwójnie perforowanych) przy wykorzystaniu technologii wytłaczania folii metodą CAST, perforacji w podciśnieniu, perforacji mechanicznej, a także laminowania na gorąco bez użycia kleju. Drugi etap to wdrożenie technologii do produkcji laminatów paraprzepuszczalnych stosowanych w wyrobach higienicznych, a w szczególności do wytwarzania, unikatowych w skali światowej, ekranów pola magnetycznego niskiej częstotliwości.

Utworzonych zostanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy kwalifikowanych kosztach w wysokości co najmniej 20,52 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na ostatni kwartał 2016 r.


Zobacz także