Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Celem zmian w rozporządzeniu jest zwiększenie wysokości dofinansowania:

  • kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do 16 596 zł od 1 lipca 2018 r., a także w latach kolejnych: w 2019 r. dofinansowanie wyniesie 17 796 zł, w 2020 r. i latach następnych – 18 996 zł (obecnie jest to 15 996 zł);
  • rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w zakładzie aktywności zawodowej do 22 000 zł od 1 stycznia 2019 r. (obecnie jest to 18 500 zł).

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów wojewódzkich i powiatowych, które nie dysponują środkami w pełni pokrywającymi koszty tych zadań. Wprowadzona regulacja to zmieni, a rezultacie umożliwi dalszy rozwój działalności  warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Zmieniono także sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie ze wzorem algorytmu określonym w rozporządzeniu). Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.  


Zobacz także