Rozporządzenie w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.


Od 1 września 2014 r. nie będzie pełniona funkcja pełnomocnika rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Zadania pełnomocnika, realizowane i niezakończone, będą prowadzone przez wojewodę małopolskiego, nie dłużej jednak niż do końca 2015 r. Wojewoda utraci status pełnomocnika rządu, ale nadal będzie realizował zadania programu.

Termin prowadzenia rozpoczętych spraw przez wojewodę powiązany jest z terminem obowiązywania Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły, tj. przejściowego dokumentu strategicznego, o którym mowa w „Planie działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”. Założono, że Masterplan dla dorzecza Wisły będzie obowiązywał do końca 2015 r., kiedy to zostanie zastąpiony przez zaktualizowany plan gospodarowania wodami.

Wojewoda małopolski przedstawi rządowi, do końca marca 2015 r., sprawozdanie z działalności pełnomocnika za 2014 r.  

Zniesiony zostanie także Komitet Sterujący Programu (ciało opiniodawczo-doradcze pełnomocnika).

Data obowiązywania rozporządzenia jest powiązana z datą uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.


Zobacz także