Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Wynagrodzenie osób pracujących na podstawie wyboru lub powołania zostanie utrzymane na poziomie z 2008 r., podobnie jak minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Maksymalne stawki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych określi pracodawca w regulaminie wynagradzania. Będzie on mógł także określić w tym regulaminie wysokość dodatku funkcyjnego, przyznać inne dodatki oraz przedstawić warunki otrzymywania nagród i premii.

Przedstawiono także odrębną tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Pracodawca – jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa – będzie mógł bez przeszkód ustalić wyższy poziom minimalnych stawek wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie można znaleźć na pod adresem:
http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/projekty/aktow/prawnych/


Zobacz także