Rozporządzenie w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.


Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca 2017 r. Rozporządzenie to łączy dwa akty wykonawcze:

  • rozporządzenie z 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (rozporządzenie to będzie ważne do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o KAS, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS);
  • rozporządzenie z 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (rozporządzenie to przestało obowiązywać 1 marca 2017 r.).

W nowym rozporządzeniu dostosowano terminologię dotyczącą nazewnictwa  organów do ustawy o KAS. Wskazano w nim sposoby, warunki oraz zakres:

  • współdziałania KAS z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
  • udzielania organom KAS pomocy technicznej;
  • udostępniania organom KAS informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także