Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


  • Z 3,71 do 3,81 wzrośnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.
  • Ma to związek z podwyżką przyznaną pogranicznikom od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną). Taka podwyżka wymaga podniesienia wielokrotności kwoty bazowej.
  • Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. 
  • Wyższe wynagrodzenie otrzyma ok. 16 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.
  • Podwyżka wynika z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb MSWiA.
  • Podwyżka będzie miała pozytywny wpływ na sytuację finansową rodzin funkcjonariuszy SG. Powinna też motywować do podejmowania służby w tej formacji oraz większego zaangażowania funkcjonariuszy podczas wykonywanej pracy.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także