Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


  • Wielokrotność kwoty bazowej – stanowiąca przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy  Służby Ochrony Państwa – wzrośnie z 4,42 do 4,48.
  • Zmiana jest konieczna ze względu na podwyżkę wynagrodzeń funkcjonariuszy SOP przyznaną im od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną).
  • Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. 
  • Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy SOP-owcy.
  • Podwyżka wynika z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb MSWiA.
  • Podwyżka poprawi sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy SOP i powinna motywować do podejmowania pracy w tej służbie.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także