Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, przedłożone przez ministra finansów.


  • Wielokrotność kwoty bazowej – stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) – ustalono na 3,39.
  • Zmiana ta była konieczna w związku z podwyżkami uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przyznanymi w 2019 r. Otrzymali oni podwyżkę w wysokości 655 zł brutto miesięcznie, co odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, i wymaga jej podniesienia z 3,10 do 3,39.
  • Zmiana ta dotyczy ok. 11 tys. funkcjonariuszy SCS.
  • Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy wynikała z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS.
  • Ta podwyżka ma zapewnić prowadzenie efektywnej polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej oraz motywować jej funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
  • Rozporządzenie to zastąpi akt wykonawczy z 4 stycznia 2018 r.

 


Zobacz także