Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


  • Z 3,65 do 3,754 wzrośnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
  • Ma to związek z podwyżką przyznaną strażakom od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 500 zł brutto miesięcznie (wraz z nagrodą roczną). Taka podwyżka wymaga podniesienia wielokrotności kwoty bazowej.
  • Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. 
  • Wyższe wynagrodzenie otrzymają wszyscy strażacy.
  • Podwyżka wynika z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb MSWiA.
  • Podwyżka poprawi sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy PSP. Ma też motywować do podejmowania służby, a strażaków zachęcić do efektywniejszego działania.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także