Rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przedłożone przez ministra finansów.


Przy ministrze finansów powstanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, której zadaniem będzie przygotowanie nowego projektu ustawy, zastępującego obecną ustawę Ordynacja podatkowa, a także uczestniczenie w całym procesie legislacyjnym nad nowym aktem prawnym. Premier Ewa Kopacz w swoim exposé zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej.

Przygotowanie nowej regulacji umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Akt prawny, który będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego, powinien powstać w wyniku współpracy oraz uzgodnienia stanowisk zainteresowanych środowisk, a przede wszystkim reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów.

Celem nowych regulacji podatkowych ma być przede wszystkim zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

W Komisji będą zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez panią premier. Przewodniczący Komisji będzie mógł powoływać z jej członków zespoły problemowe do wykonania określonego zadania, a także  zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów spoza Komisji oraz organizować wysłuchania publiczne przedstawicieli środowisk związanych ze stosowaniem ogólnego prawa podatkowego.

Komisja będzie się składać z 16 osób. Jej zadaniem będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych założeń kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego. A następnie opracowanie projektu ustawy oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także