Rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Powołany zostanie pełnomocnik rządu do spraw programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Pełnomocnikiem będzie wojewoda małopolski. Program ma charakter regionalny i oprócz województwa małopolskiego będzie dotyczył: lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Nadzór nad działalnością pełnomocnika będzie sprawował premier. Pełnomocnik będzie corocznie składał rządowi sprawozdanie z realizacji programu – w terminie do końca I kwartału następnego roku. Będzie także informował premiera o wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją zadań programu.

Jako ciało opiniodawczo-doradcze pełnomocnika zostanie powołany Komitet Sterujący „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W jego skład wejdą przedstawiciele: odpowiednich ministrów, wojewodów i zarządów województw na terenie, na którym będzie on realizowany. Pracami komitetu będzie kierować prezydium w składzie: minister spraw wewnętrznych i administracji (lub jego przedstawiciel jako przewodniczący) oraz dwóch członków komitetu wyznaczonych przez ministra.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także