Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.W rozporządzeniu określono zasady wypłaty dodatkowych 100 zł miesięcznie przewidzianych rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z programem, dodatkowa pomoc finansowa jest kierowana do matek, ojców lub faktycznych opiekunów dziecka, pobierających świadczenie pielęgnacyjne za miesiące styczeń, luty lub marzec. Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego za styczeń, luty lub marzec 2012 r. Będzie ją wypłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub inny upoważniony organ. Osoba upoważniona do pobierania świadczenia musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za wyżej wymienione miesiące przyznano po tym terminie, wniosek powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.


Zobacz także