Rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, przedłożone przez ministra zdrowia.


Instytut Geriatrii powstanie w budynku Instytutu Reumatologii im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie. Jego utworzenie oznacza  spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała stworzenie specjalnego ośrodka leczenia i opieki nad osobami starszymi oraz kształcącego większą liczbę lekarzy geriatrów. 

W praktyce Instytut Reumatologii przejdzie reorganizację i zmieni nazwę na Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Dotychczasowa działalność Instytutu Reumatologii nie zmieni się, a reorganizacja nie ograniczy dostępu pacjentów do świadczeń z zakresu reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatolgii. Instytut Reumatologii jest przygotowany do podjęcia wyzwań w obszarze geriatrii. W praktyce dojdzie jedynie do rozszerzenia jego działalności o geriatrię i dziedziny pokrewne: psychogeriatrię, neurogeriatrię, neuroortopedię, onkologię, chirurgię ogólną i onkologiczną, diabetologię, gastroenterologię i kardiologię. Reorganizacja rozpocznie się 15 września 2015 r.

Instytut Geriatrii będzie oferował porady medyczne i terapię osobom po 60 roku życia. Będzie zajmował się starszymi pacjentami, którzy cierpią na wiele chorób i wymagają konsultacji specjalistów z różnych dziedzin. Jego działalność zwiększy dostępność świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii. Instytut ma prowadzić również kompleksowe badania w dziedzinie geriatrii i gerontologii oraz opracować standardy i wytyczne medyczne związane z opieką nad osobami starszymi. Ma także kształcić lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii.

Podstawowe zadania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji to m.in.:

  • prowadzenie badań  naukowych w obszarze gerontologii i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych i powodujących niesamodzielność, a także zdrowia publicznego;
  • przygotowanie standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz chorób przewlekłych i powodujących niesamodzielność;
  • opracowywanie, analizowanie, ocenianie i wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w tym nowych procedur medycznych, a także opracowywanie i upowszechnianie metod oceny technologii medycznych;
  • projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń i wyrobów medycznych;
  • przygotowanie standardów kształcenia dla pracowników medycznych w dziedzinach związanych z opieką nad osobami starszymi;
  • kształcenie kadr medycznych w geriatrii.

Rozszerzenie działalności Instytutu Reumatologii o geriatrię i gerontologię wymaga dostosowania jego pomieszczeń i oddziałów do potrzeb osób starszych oraz zatrudnienia nowych specjalistów klinicznych w dziedzinie geriatrii.


Zobacz także