Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


W rozporządzeniu opisano procedurę postępowania w przypadku otrzymania przez wskazane podmioty informacji o przemocy w rodzinie. Zawiera ono przepisy, które wprost wskazują, jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie do czasu jej zakończenia.

Opracowano także nowe wzory formularzy „Niebieska Karta”, które są wypełniane w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Obecnie wypełniania je policja i ośrodek pomocy społecznej. Jest to dokument, który może być wykorzystany jako dowód w sprawach sądowych (po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wszczęcia postępowania karnego).
Po zmianach druki „Niebieskiej Karty” będą mogli wypełniać – oprócz funkcjonariuszy policji i pracowników ośrodków pomocy społecznej – także przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Po wypełnieniu karta będzie przekazywana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta” będzie dokumentem zawierającym informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których realizacji zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. Zawiera podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz dane podejrzanych o jej stosowanie, a także opis zdarzenia, propozycje działań pomocowych
i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.

Rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także