Rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, przedłożone przez ministra zdrowia.


1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

 • W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony  Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH.
 • Jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.
 • Połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:
 1. komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
 2. zarządzanie (np. obiektami),
 3. gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
 4. kulturę organizacyjną,
 5. finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).
 • Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności.
 • Rozszerzony zostanie zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności.
 • Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą.
 • Umożliwiona zostanie realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

Zobacz także