Rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, przedłożone przez ministra obrony narodowej.


Przyjęto rozwiązania, które poprawią warunki pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych poza granicami kraju.

W rozporządzeniu zawarto przepisy, które wyeliminują problemy żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa związane z wynajmowaniem przez nich mieszkań (apartamentów) oraz dużych domów pełniących również funkcje reprezentacyjne.

Wprowadzono również mechanizm, który zobowiązuje szefa (dyrektora, dowódcę, komendanta) jednostki (komórki) organizacyjnej finansującej pełnienie służby przez żołnierza poza granicami państwa – do pokrycia kosztów rozwiązania umowy najmu i użytkowania mieszkania, związanych z jego wcześniejszym przeniesieniem służbowym, które nie wynika z jego winy, ale ma związek z realizacją potrzeb sił zbrojnych.

Doprecyzowano przepisy związane z dokonywaniem opłat lub ich zwrotem za naukę dzieci żołnierza w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Żołnierze będą mogli otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów nauki dzieci w sytuacji, gdy opłata ma być wniesiona bezpośrednio przez żołnierza. 

Przyjęto, że żołnierz pełniący służbę poza granicami państwa otrzyma zwrot kosztów przejazdu (do kraju i z powrotem) w razie śmierci m.in. małżonka, rodzica, rodzeństwa, dziecka.

Rozporządzenie wchodzi w życie po dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także