Rekomendacje wynikające z pracy zespołu dotyczącego działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożone przez przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów, ministra – członka Rady Ministrów.

Rekomendacje wynikające z pracy zespołu dotyczącego działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożone przez przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów, ministra – członka Rady Ministrów.


Zespół pod przewodnictwem szefa Komitetu Rady Ministrów z udziałem ministrów: finansów, gospodarki, skarbu państwa oraz zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego dokonał pogłębionej analizy działalności banku w różnych aspektach. Analiza dotyczyła m.in. obsługiwanych przez BGK programów rządowych, efektywności prowadzonej działalności poręczeniowej oraz zadań i modelu funkcjonowania BGK, jako banku z misją publiczną.

Dokument zawiera rekomendacje dotyczące:

• instrumentów wsparcia polskiego eksportu (techniczny projekt instrumentów wsparcia zostanie przygotowany przez BGK we współpracy z odpowiednimi podmiotami);

• rządowego programu „Wspieranie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego i jego promocji”;

• przeglądu programów rządowych realizowanych obecnie przez BGK i stworzenia listy programów do kontynuacji (rekomendacje dotyczą w szczególności funduszy: kredytu technologicznego, rozwoju inwestycji komunalnych, pożyczek i kredytów studenckich, żeglugi śródlądowej, a także programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych);

• zwiększenia roli i funkcji Banku Gospodarstwa Krajowego w przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

• nowego modelu działalności poręczeniowej, w tym modyfikacji programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.


Zobacz także