Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Rada Ministrów przyjęła dokument: Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Polska zadeklarowała, że pierwszy przegląd odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2018 r.

W sferze społecznej priorytetem Polski jest przede wszystkim ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, także w wymiarze terytorialnym. Ostatecznym celem wszystkich działań jest poprawa jakości życia obywateli. Dodatkowo Polska stawia na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego poprzez dostęp do wiedzy i edukacji, a także podnoszenie kompetencji oraz spójności społecznej.

Jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to priorytetem jest przede wszystkim budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości. Kluczowe są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, a także rozwijanie technologii informacyjnych i pełne korzystanie z rewolucji cyfrowej. Dodatkowo wspierane jest m.in. tworzenie marek polskich za granicą.

W wymiarze środowiskowym nasz kraj dąży do poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami. Celem państwa jest zwiększenie zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi i geologicznymi, jak również efektywna gospodarka odpadami. Priorytetem pozostaje poprawa jakości powietrza w polskich miastach.

Osiąganie zaplanowanych celów będzie wspierane przez wzmocnienie sprawności i skuteczności państwa oraz jego instytucji.

Polska dąży do poprawy jakości stanowionego prawa, sprawnej administracji oraz wzmocnienia systemu strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi. Chodzi także o współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych. Wyrazem tego jest odejście od systemu administrowania na rzecz współzarządzania i współdzielenia się odpowiedzialnością za powodzenie zmian transformacyjnych. Kluczowa jest budowa dialogu społecznego wokół najważniejszych przedsięwzięć oraz szerokiego wsparcia społecznego, a także zaufania między podmiotami publicznymi i ich partnerami. 


Zobacz także