Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiebiorcom w 2010 r., przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiebiorcom w 2010 r., przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


W 2010 r. przedsiębiorcom udzielono pomocy o wartości 24 087,3 mln zł, w tym 2 851,8 mln zł stanowiła pomoc udzielona w transporcie. Zgodnie z metodologią stosowaną przez Komisję Europejską, zestawienia i analizy dotyczace struktury udzielonej pomocy publicznej dokonywane są z wyłączeniem pomocy udzielonej w sektorze transportu. W 2010 r., zgodnie z regulacjami dotyczącymi perspektywy finansowej na lata 2007-2013, do ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej zaliczono także tę część, która jest finansowana ze środków unijnych.

W porównaniu z 2009 r. wartość pomocy udzielonej w 2010 r. (z wyłączeniem pomocy udzielonej w transporcie) wzrosła o 32,0 proc. Największy wpływ miał na to:

• wzrost wartości pomocy w formie dotacji (o 45,3 proc.) – przede wszystkim w wyniku zwiększenia wartości pomocy udzielanej przez marszałków województw w ramach regionalnych programów operacyjnych),

• wzrost wartości pomocy w formie ulg podatkowych (o 22,0 proc.) – głównie z powodu wzrostu wartości pomocy udzielanej przez organy podatkowe w formie ulg w podatku dochodowym podmiotom prowadzącym działalność w specjalnych strefach ekono¬micznych oraz w formie zwolnienia z podatku akcyzowego od biopaliw).

Z danych dotyczących lat 2006-2010 wynika, że od 2006 r. stopniowo (choć od 2008 r. wolniej) rośnie wartość udzielanej pomocy publicznej. Uwzględniając pomoc w sektorze transportu nastąpił jej wzrost z 5 875,6 mln zł w 2006 r. Do 24 087,3 mln zł w 2010 r. To znaczące zwiększenie wynika z przygotowania nowych programów pomocowych oraz lepszego wykorzystania już istniejących.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2010 r., najczęściej udzielano dotacji i ulg podatkowych (91,3 proc.), których udział w ostatnich pięciu latach przekraczał 80 proc. W 2010 r. podmioty udzielające pomocy nie korzystały z konwersji wierzy¬telności na udziały lub akcje. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości udzielonej pomocy, w porównaniu z 2009 r., zanotowano w grupie: wniesienie kapitału (10 razy więcej) oraz poręczenia i gwarancje (47 razy więcej).

W 2010 r. najbardziej wzrosła, w stosunku do roku poprzedniego, wartość pomocy regionalnej (o 2 969,8 mln PLN). Spowodował to wzrost wartości pomocy regionalnej udzielanej przez marszałków w ramach regionalnych programów operacyjnych (o 1 124,7 mln PLN) oraz wzrost wartości pomocy regionalnej udzielanej przez prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (o 885,6 mln PLN). Odnotowano także zwiekszenie, w stosunku do roku poprzedniego, wartości pomocy sektorowej (o 725,8 mln zł). Było to spowodowane przyznaniem pomocy podmiotom prowadzących działalność w sektorze gazu ziemnego (1 181,5 mln zł).

Największe wsparcie w 2010 r. otrzymały przedsiębiorstwa prywatne (70,4 proc.). Największą pomoc publiczną w 2010 r. (poza sektorem transportu) uzyskały podmioty będące dużymi przedsiębiorstwami: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (906,8 mln zł), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (606,0 mln zł), Operator gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (577,0 mln zł), Grupa Lotos SA (391,7 mln zł), Południowy Koncern Energetyczny SA (386,8 mln zł), Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA (351,7 mln zł). Spółki te uzyskały 15,2 proc. ogólnej wartości pomocy (z wyłączeniem pomocy w transporcie) udzielonej w 2010 r. w Polsce.


Zobacz także