Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w 2010 r., przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w 2010 r., przedłożony przez ministra skarbu państwa.


Raport, sporządzany corocznie przez Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawia przebieg prywatyzacji majątku państwowego oraz ukazuje jej efekty.

Z ogólnej liczby 8453 przedsiębiorstw państwowych (stan na 31 grudnia 1990 r.), od 1 sierpnia 1999 r. do końca grudnia 2010 r. przekształceniami własnościowymi objęto 5975 przedsiębiorstw. W końcu grudnia 2010 r. istniało 121 przedsiębiorstw państwowych - w 11 z nich oraz w jednym banku organem założycielskim był minister skarbu państwa.

Od początku prywatyzacji do 31 grudnia 2010 r. skomercjalizowano 1743 przedsiębiorstwa państwowe (29,2 proc. ogółu). W efekcie powstało 1726 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 17 spółek z udziałem wierzycieli.
W 2010 r. minister skarbu państwa zakończył realizację 230 projektów prywatyzacyjnych dla 226 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: zawarto 160 umów prywatyzacyjnych, w 38 spółkach dokonano nieodpłatnego przekazania akcji/udziałów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w 32 przypadkach wniesiono akcje/udziały na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

W poprzednim roku skomercjalizowano 10 przedsiębiorstw oraz 2 instytucje filmowe, przekształcając je w jednoosobowe spółki z udziałem Skarbu Państwa. W efekcie powstało 11 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i 1 spółka akcyjna. Z rejestru przedsiębiorców wykreślono 5 przedsiębiorstw sprywatyzowanych bezpośrednio, pozytywną opinię MSP o likwidacji z przyczyn ekonomicznych uzyskało 5 wniosków, z rejestru wykreślono 17 przedsiębiorstw po zakończonej likwidacji oraz 15 po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Z KRS wykreślono 23 spółki po zakończeniu likwidacji oraz 25 spółek po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Należy stwierdzić, że 2010 rok to czas dynamicznego rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz większej liczby inwestorów, szczególnie indywidualnych. Charakteryzowała go duża liczba prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się spółką giełdową-publiczną, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję na rynku giełd Europy Środkowo-Wschodniej.

Z analiz wynika, że przebieg procesów prywatyzacyjnych w 2010 r. uwarunkowany był czynnikami makroekonomicznymi. Wysokie przychody z prywatyzacji – 1,56 proc. PKB – odegrały znaczącą rolę w ograniczeniu potrzeb pożyczkowych netto państwa. Do pozytywnych zjawisk należały: uelastycznienie gospodarki finansowej w funduszach celowych zasilanych z wpływów z prywatyzacji (41 proc.), 7 udanych debiutów giełdowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znaczny napływ środków finansowych z prywatyzacji. Pieniędzmi z prywatyzacji zasilono 6 funduszy celowych, w tym m.in.: Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Dochody budżetu państwa z tytułu dywidend pobieranych z zysku wygospodarowanego przez spółki Skarbu Państwa wyniosły 4,457 mld zł – 70 proc. wpływów stanowiły dywidendy otrzymane z: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKO BP SA, GPW w Warszawie SA oraz PZU SA.

Dotychczas ponad 1,5 mln uprawnionych pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa uczestniczyło w procesach prywatyzacyjnych poprzez objęcie akcji/udziałów pracowniczych na ponad 5,7 mld zł.

W ubiegłym roku przychody kasowe z prywatyzacji wyniosły 22 mld zł, przy zawartych umowach prywatyzacyjnych na kwotę ponad 29 mld zł, wobec zaplanowanych 25 mld zł. Największymi transakcjami były: Tauron Polska Energia SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, KGHM SA, PZU SA.

Przekształcenia własnościowe podmiotów państwowych, oprócz porządkowania struktury majątkowej państwa, przyczyniają się do dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, zwiększając jego konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.Zobacz także