Propozycje dotyczące wzorów formularzy wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Oceny Wpływu (testu regulacyjnego, OSR, OSR ex-post)

Rada Ministrów zapoznała się z Propozycjami dotyczącymi wzorów formularzy wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Oceny Wpływu (testu regulacyjnego, OSR, OSR ex-post), przedłożonymi przez ministra gospodarki.


Na podstawie „Programu Lepsze Regulacje 2015” przygotowano nowe wzory dokumentów związanych z rządowym procesem legislacyjnym, tj.: Testu Regulacyjnego, Oceny Skutków Regulacji i Oceny Skutków Regulacji ex-post.

Zmieniony zostanie formularz Testu Regulacyjnego. Ocena Skutków Regulacji będzie przedstawiana w formie formularza (do tej pory tak nie było),  natomiast w całej administracji rządowej zostanie wprowadzony formularz: Ocena Skutków Regulacji ex-post, który dotychczas funkcjonował wyłącznie w Ministerstwie Gospodarki. OSR ex-post będzie zawierała ocenę działania obowiązującej regulacji, pod kątem realizacji jej celów, doboru sposobów ich osiągania oraz skutków.

Wprowadzenie formularzy zapewni wzrost efektywności poszczególnych etapów procesu legislacyjnego, czyli poprawi przejrzystość i jakość już obowiązującego oraz nowo tworzonego prawa. Natomiast cały proces legislacyjny będzie bardziej transparentny dla jego adresatów: przedsiębiorców i obywateli.

Nowe wzory dokumentów zawierają podobny (standardowy) zestaw informacji, które są zbierane i uzupełniane w czasie całego procesu legislacyjnego (przyczyny wprowadzenia rozwiązania, cele, skutki, koszty i korzyści, wyniki konsultacji), jednak w każdym z nich eksponowane są inne, charakterystyczne dla każdego etapu informacje. Dzięki temu możliwe będzie porównywanie danych między formularzami, a jednocześnie każdy z nich ułatwi dostęp do informacji istotnych na konkretnym etapie. Ponadto, w formularzach będą informacje zapewniające identyfikację obciążeń regulacyjnych, tak aby uniemożliwić ich nadmierny przyrost.


Zobacz także