Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; potrzebę podejmowania działań służących racjonalnemu schodzeniu z deficytu sektora finansów publicznych; cel obecnie realizowanej polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r.


Zobacz także