Propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej w 2012 r. wraz z informacją o realizacji świadczeń pomocy społecznej w latach 2009-2011 przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.

Propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej w 2012 r. wraz z informacją o realizacji świadczeń pomocy społecznej w latach 2009-2011 przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd zaproponował, aby od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Do uzyskania takiego wsparcia ma uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).

Dzięki tym zmianom zwiększy się liczba uprawnionych do korzystania ze świadczeń pieniężnych. Wzrosną też same świadczenia. Chodzi m.in. o zasiłki: stały, okresowy i celowy.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje ministra pracy i polityki społecznej do głoszenia w „Monitorze Polskim” zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot niektórych świadczeń pomocy pieniężnej i kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego do 15 lipca.


Zobacz także