Propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z dokumentami: Weryfikacja progu wsparcia dochodowego rodzin, Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych o

Propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z dokumentami: Weryfikacja progu wsparcia dochodowego rodzin, Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., Informacja o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rząd zaproponował, aby od 1 listopada 2012 r. wzrosła wysokość zasiłku rodzinnego. Ma on wynieść miesięcznie:
  •  77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie wynosi 68 zł, tj. wzrost o 13,2 proc.);
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie jest to 91 zł, czyli będzie więcej o 16,5 proc.);
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie jest to 98 zł, czyli będzie to więcej o 17,3 proc.).
Jeśli chodzi o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to zaproponowano je docelowo na poziomie 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł i 623 zł; od 1 listopada 2014 r. odpowiednio: 574 zł i 664 zł.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były weryfikowane od 1 maja 2004 r. (od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych). „Zamrożenie” tych kryteriów spowodowało spadek liczby dzieci, na które wypłacano zasiłek rodzinny: z 5 547 tys. osób (w 2004 r.) do 2 768 tys. (w 2011 r.), czyli o ok. 50 proc.

Bez zmian pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo); opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł); samotnego wychowywania dziecka (zdrowego - 170 zł, niepełnosprawnego - 250 zł); kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia - 60 zł, powyżej 5 roku życia - 80 zł); rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł raz na rok); podjęcia przez dziecko nauki w szkole (na wydatki zw. z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła - 90 zł, na wydatki zw. z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła - 50 zł); wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł).

Nie zmieni się także wysokość: zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł).

Na 2012 r. przypada termin ustawowej weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i kwot kryteriów dochodowych do nich uprawniających. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych powyższe kwoty podlegają okresowej weryfikacji (co 3 lata), z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Zobacz także