Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2013 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przedłożona p

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2013 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przedłożona przez ministra finansów.


Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2013 r.:

• realny wzrost produktu krajowego brutto - 2,9 proc.;
• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 2,7 proc.;
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,6 proc.;
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - 5,7 proc.;
• poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 9.982 tys. osób;
• stopa bezrobocia rejestrowanego - 12,4 proc.;
• prognozowane zatrudnienie ogółem w państwowej sferze budżetowej - 542.116 osób (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2012 r.);
• średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym; co oznacza, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem).

Takie propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.


Zobacz także