Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.


Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

  • dynamika realna PKB – 3,7 proc.;
  • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5 proc.;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 6,0 proc;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,3 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 969 tys. etatów;
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 555 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2019 r.);
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Ponadto, rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

 


Zobacz także