Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.


Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

  • dynamika realna PKB – 3,8 proc.;
  • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7 proc;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,3 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej –10 457 tys. etatów;
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 6,4 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 545 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2017 r.);
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2018 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Z uwagi na konieczność przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, unijnych reguł fiskalnych oraz zabezpieczenia środków na projektowane działania rządu (kontynuacja programu „Rodzina 500 plus”, dalsza modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego) w 2018 r. planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100 proc. 2017 r.

Określenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 proc., nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidulanych w ramach planowanych środków na płace.

Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r. Radzie Dialogu Społecznego.


Zobacz także