Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.


Projekt zapewni wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu „Konstytucji Biznesu”, tj.

  • ustawie – Prawo przedsiębiorców;
  • ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewidziano zmiany w ponad 180 ustawach. Oprócz rozwiązań o charakterze dostosowawczym, projekt ustawy zakłada także:

  • umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej udzielenia prokury;
  • zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, polegające na: zwiększeniu liczby odformalizowanych sposobów załatwiania spraw – dotąd  dopuszczalne było ich ustne załatwianie, po zmianach będzie ono mogło nastąpić także drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych form łączności; umożliwianiu stronom postępowania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej, w tym pracowników tych urzędów;
  • doprecyzowanie zasad dotyczących poszczególnych działalności gospodarczych poddanych reglamentacji;
  • uchylenie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uchylenie ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne – ustawa ta została uznana za anachroniczną i nieprzystającą do obecnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej. Podmiotom działającym na jej podstawie umożliwiono jednak odpowiednie dostosowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej do istniejących obecnie rozwiązań; dodatkowo, dokonano przeglądu innych ustaw odwołujących się w dalszym ciągu do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W konsekwencji we wszystkich obowiązujących ustawach zastąpiono ten zwrot sformułowaniem „Rzeczpospolita Polska”, a także wprowadzono do tych ustaw inne zmiany odzwierciedlające aktualną sytuację polityczną, prawną i ekonomiczną Polski. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie zaufania do polskiego systemu prawnego.

Zobacz także