Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska


Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 r. - tzw. ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej. Zostały w niej określone wspólne zasady, na podstawie których państwa członkowskie mają opracować własne strategie oraz programy ochrony środowiska morskiego w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku.

Do projektu nowelizacji ustawy włączono nowe definicje, takie m.in. jak: cele środowiskowe dla wód morskich, stan środowiska wód morskich, dobry stan środowiska wód morskich czy zanieczyszczenia wód morskich.

Nowy projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne zawiera rozdział dotyczący ochrony środowiska wód morskich. Zadania związane z ochroną środowiska tych wód będą należały do administracji rządowej i samorządowej.

Dla wód morskich będzie ustanowiona strategia morska obejmująca: wstępną ocenę stanu środowiska morskiego, zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska morskiego, zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, program monitoringu oraz krajowy program ich ochrony.

Zgodnie z nowymi przepisami, wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich będzie przygotowywał Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ocena ta ma być uzgadniana z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ministrem gospodarki morskiej i ministrem ds. rybołówstwa.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, w zakres wstępnej oceny będą wchodzić:
• analiza podstawowych cech i właściwości wód morskich oraz obecnego stanu tych wód. Będą w niej uwzględniane m.in.: topografia i batymetria dna morskiego, roczny i sezonowy rozkład temperatur oraz istnienie pokrywy lodowej, przestrzenne i czasowe rozłożenie zasolenia i składników biogennych, przeważające typy siedlisk na dnie morskim lub w słupie wody, ich identyfikacja, opisy zbiorowisk biologicznych, informacje o strukturze populacji ryb, ssaków oraz ptaków morskich;
• analiza dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego i lądowego na wody morskie;
• analiza ekonomiczna i społeczna użytkowania wód morskich.
Opracowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wstępna ocena stanu środowiska wód morskich będzie poprzedzona analizami przygotowywanymi przez różne podmioty, np.:
• prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będzie przygotowywał zestawienie uwzględniające informacje i dane dotyczące takich zjawisk jak: znaczące zmiany systemu termicznego i poziomu zasolenia, obecność w wodzie związków syntetycznych, pestycydów oraz substancji czynnych biologicznie, metali ciężkich, węglowodorów, nawozów, patogenów drobnoustrojowych;
• minister ds. gospodarki morskiej ma przygotowywać zestawienie presji i oddziaływań antropogenicznych pochodzenia morskiego wraz z danymi dotyczącymi zmiany zamulenia, abrazji, hałasu podwodnego, odpadów, wprowadzanych związków syntetycznych i niesyntetycznych;
• minister właściwy ds. rybołówstwa będzie przygotowywał zestawienie dominujących presji i oddziaływań wywieranych na stan środowiska wód morskich, w tym presji i oddziaływań pochodzenia morskiego, wynikających z działalności rybackiej.

Ponadto minister gospodarki morskiej, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, ma przekazywać GIOŚ analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji tego środowiska.

Zakłada się, że począwszy od 2018 roku będzie dokonywany przegląd wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Konieczność aktualizacji poszczególnych elementów strategii morskiej wynika z przepisów dyrektywy. Wstępną ocenę, jak i jej aktualizację będzie przyjmować Rada Ministrów. Po jej zatwierdzeniu przez rząd, zaktualizowana wstępna ocena ma być podana do publicznej wiadomości (przez okres 21 dni). Będzie to czas umożliwiający społeczeństwu zgłaszanie uwag. Po tym okresie szczegóły dokumentu oraz jego aktualizacji zostaną przesłane do: Komisji Europejskiej, regionalnych konwencji morskich i zainteresowanych państw członkowskich.

Kolejny etap to przygotowanie projektu zestawu właściwości (kryteriów) typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Będą w nim uwzględnione m.in. normy środowiskowe dla wskaźników jakości: różnorodności biologicznej, jakości i występowania siedlisk, bogactwa gatunków, w tym utrzymania gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemu, utrzymania populacji wszystkich ryb i skorupiaków, występowania elementów morskiego łańcucha pokarmowego, zachowania integralności dna morskiego czy zachowania na odpowiednim poziomie stężenia substancji i czynników zanieczyszczających. Zestaw ma być zatwierdzany przez rząd, a następnie uzgodniony z Komisją Europejską.
W skład strategii morskiej będzie wchodzić ponadto zestaw celów środowiskowych, w którym zostaną uwzględnione: główne i pośrednie cele środowiskowe dla wód morskich oraz terminy ich realizacji. Będzie je przygotowywać prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zestaw ma być uzgodniony z Komisją Europejską.

Kolejną częścią strategii morskiej jest opracowanie i wdrożenie programu  monitoringu wód morskich. Zadanie to ma wykonywać GIOŚ. Po zatwierdzeniu programu monitoringu przez Radę Ministrów, Główny Inspektor, w terminie 3 miesięcy od opracowania programu, przekaże dokument Komisji i innym zainteresowanym stronom.

Istotnym elementem, przewidzianym w projekcie nowelizacji Prawa wodnego, wchodzącym w skład strategii morskiej, jest krajowy program ochrony wód morskich. Będzie on opracowywany przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  w porozumieniu z organami odpowiedzialnymi za stan środowiska wód morskich, w tym m.in. z ministrami: obrony, gospodarki morskiej, środowiska, rybołówstwa, rolnictwa  i zdrowia.

Podstawą do opracowania programu ma być wstępna ocena stanu środowiska morskiego. W projekcie nowelizacji ustawy znalazły się szczegółowe przepisy dotyczące zakresu informacji, jakie powinien zawierać taki dokument oraz opisu działań, które należy wykonać.


Zobacz także