Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.


Projekt nowelizacji ustawy tworzy podstawy prawne do wprowadzenia e-usług  przydatnych dla obywateli i przedsiębiorców. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w rozporządzeniach. Od 4 stycznia 2016 r. powinny działać kolejne e-usługi:

  • dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych, czyli rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy na ten temat.
  • „Udostępnij dane pracodawcy” – zapewni weryfikację uprawnień kierowcy, czyli w praktyce przedsiębiorca, przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi, będzie mógł sprawdzić czy posiada on ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
  • „Sprawdź szkołę jazdy” – pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych, co zwiększy konkurencję między nimi i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.
  • usługa „Mój pojazd” – pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Oprócz tych usług następne będą tworzone w ramach projektu informatycznego CEPiK 2.0. Jest on realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki, wyspecjalizowaną agendę resortu spraw wewnętrznych ds. IT. Polega na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji  Kierowców. Prace zakończą się w 2016 r., ale stopniowo uruchamiane są kolejne elementy modernizowanego systemu.

W czerwcu 2014 r. ruszyły pierwsze e-usługi: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus”. Dzięki nim można sprawdzić niektóre informacje o używanym samochodzie, który zamierzamy kupić i zweryfikować niektóre dane autobusu, którym chcemy podróżować.

W ramach nowelizacji ustawowej rozszerzono także zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Gromadzone będą w nich informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów, zdarzeń ubezpieczeniowych, danych o osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień, danych homologacyjnych, a także danych o instruktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia. Udostępnianie tych informacji poprawi bezpieczeństwo w obrocie pojazdami na rynku wtórnym.

Zmieniono zasady gromadzenia danych w ewidencjach CEP i CEK. Zakres danych osobowych kierowcy będzie określany w ustawie, a katalog danych nieosobowych (technicznych) będzie regulowany w rozporządzeniu.

Zgodnie z projektem noweli, w ewidencji będą gromadzone dane o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy (np. leasingobiorców), a także pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne lub zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast minister spraw wewnętrznych będzie określał w rozporządzeniu wymagania techniczne i jakościowe dotyczące standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji. Jednocześnie ma zapewnić wysoką jakość przekazywanych danych do ewidencji, uwzględniając jej referencyjny charakter.

Przewidziano rozwiązania, które poprawią jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK. Dane do tych ewidencji będą wprowadzane przez uprawnione podmioty, po ich uprzedniej weryfikacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Rozwiązanie to zwiększy jakość kontroli drogowej, i w konsekwencji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wszystkie podmioty zasilające ewidencje, w tym nowe, np. stacje kontroli pojazdów i zakłady ubezpieczeń, będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach. Zakłady ubezpieczeń – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – będą przekazywały dane i informacje do CEP.

Przyjęto, że obowiązek zapłaty za badanie techniczne będzie powstawał z chwilą jego rozpoczęcia, a nie zakończenia. Jednocześnie opłaty ewidencyjne za wpis do CEP będą pobierane od wszystkich badań technicznych pojazdu, a nie jak dotychczas tylko od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego.


Zobacz także