Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.


Projekt uzupełnia i doprecyzowuje ustawę z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowoadministracyjnego.

Informatyzacja postępowania sądowego stanowi ważne przedsięwzięcie organizacyjne dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

Projekt nowelizacji umożliwi wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozwiązań prawnych, analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto, wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi.

W projekcie określono formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej. Zmieniono także regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL/KRS/NIP/REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych. Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu.

Przez wzgląd na szybkość postępowania sądowoadministracyjnego, doprecyzowano przepisy dotyczące doręczeń, w tym doręczeń elektronicznych.

Zgodnie z projektem, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych. Chodzi w szczególności o wzór skargi administracyjnej, co będzie dużym ułatwieniem dla uczestników postępowania.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.


Zobacz także