Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie zatrudniany zgodnie z zasadami naboru pracowników samorządowych, a więc w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru. Nowe prawo eliminuje konieczność podjęcia dodatkowo uchwały przez radę gminy o powołaniu kierownika USC i jego zastępcy.

We wszystkich gminach będą zatrudniani zastępcy kierowników USC, a w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązkowo będą zatrudniani kierownicy tych jednostek. Jak dotąd prawo wskazuje, że funkcję kierownika USC pełni wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jednak losowy charakter zdarzeń, które podlegają wpisowi do ksiąg stanu cywilnego, wymaga zapewnienia ciągłości ich rejestracji. Tymczasem pozycja oraz zakres obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uniemożliwiają regularne pełnienie funkcji kierownika USC.

Nowe przepisy sankcjonują czynności dokonane po 7 sierpnia 2005 r. przez kierowników USC oraz ich zastępców, którzy zostali powołani uchwałami rady gminy, bez przeprowadzonego otwartego naboru.


Zobacz także