Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska.


Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne z ważniejszych celów projektowanej nowelizacji.

Zaproponowane rozwiązania dostosowują prawo łowieckie do wymogów konstytucji i zapewniają racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Uwzględnianie opinii właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy wyznaczaniu na nich obwodów łowieckich

Wprowadzono zapis o konsultacjach publicznych z właścicielami nieruchomości, które mają być przedmiotem dzierżawy kół łowieckich.

Zapis ten stanowi wykonywanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., który za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał istniejące przepisy uniemożliwiające właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wyrażenie opinii w sprawie włączenia jej do obwodu łowieckiego.

Według nowego prawa, o projekcie uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie marszałek województwa poinformuje na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składnia. Jednocześnie właściciele lub użytkownicy wieczyści będą mogli zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, jeżeli uznają, że narusza on ich interes prawny.

Zgodnie z projektem noweli, właściciele lub użytkownicy będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach. Wysokość odszkodowania, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego będzie uzgadniał z właścicielem albo użytkownikiem wieczystym w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania jego zapłaty. Jeśli nie dojdą do porozumienia, to właściciel lub użytkownik, będzie mógł skierować sprawę do sądu o ustalenie odszkodowania.

Przewidziano także możliwość wystąpienia, przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim, do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednocześnie w każdym momencie, właściciel lub użytkownik będzie mógł się z tego zakazu wycofać. Wniosek o ustanowienie zakazu polowań będzie mógł dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Wprowadzono obowiązek informowania o planowanych polowaniach.

Zapewniono także możliwość skorzystania ze skargi do polskiego Związku Łowieckiego na sposób wykonywania polowań, jeśli jest on sprzeczny z zasadami etyki łowieckiej.

Wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ)

Oznacza to, że statut związku trzeba będzie uzgadniać z ministrem środowiska.

Przewidziano także obowiązek przedkładania ministrowi corocznych sprawozdań z wykonywania zadań określonych w ustawie. Minister będzie mógł także żądać odpisów uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz przeprowadzić kontrolę w Polskim Związku Łowieckim. Możliwe będzie również zwrócenie się do sądu w celu uchylenia niezgodnej z prawem lub statutem PZŁ uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

Istotną zmianą jest możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc. określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat. Nierealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich. W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (obserwuje się tu stale rosnący trend).

Rodzaje polowań i zasady ich wykonywania

Zgodnie z wymogami konstytucji, określono w ustawie, a nie w rozporządzeniu jak to było dotychczas, rodzaje polowań oraz zasady ich wykonywania.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także