Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury.


Podniesienie bezpieczeństwa lotniczego, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem podróżnych to najważniejsze założenia przygotowanego projektu ustawy. Nowe prawo przewiduje także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniczej.

Zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą stworzenia przejrzystego systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Zakłada on, że za sprawy kontroli bezpieczeństwa będzie odpowiadać jedna instytucja – bez względu na to, czy będą to loty wewnętrzne (w ramach strefy Schengen) czy zewnętrzne. W związku z tym przewidziano, że całość obowiązków kontrolnych przejmą zarządzający lotniskami, którzy będą realizować to zadanie pod nadzorem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), współdziałającego ze Strażą Graniczną. Współpraca ta ma obejmować szczególnie uzasadnione przypadki związane z koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. W takich sytuacjach komendant Straży Granicznej, na wniosek prezesa ULC, może skierować funkcjonariuszy do wykonania kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Koszty działania Straży Granicznej będzie ponosił zarządzający lotniskiem.

Przewoźnik lotniczy przewożący pasażerów na obszarze Polski będzie miał obowiązek przekazywania danych pasażerów i innych informacji związanych z wykonywanym lotem i przekroczeniem granicy Polski. Przesłanie tych informacji nastąpi na wniosek komendanta placówki Straży Granicznej, jeśli będzie to konieczne ze względu na bezpieczeństwo czy usprawnienie kontroli. Projekt nowelizacji określa kary pieniężne nakładane na przewoźników w przypadku, gdy nie przekażą, podadzą niepełne lub błędne informacje.

Projekt zawiera również ogólne zapisy o ochronie lotnisk cywilnych przed atakami terrorystycznymi. Szczegółowe rozwiązania w tych sprawach znajdą się w rozporządzeniach. Wprowadzono także przepisy usprawniające działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Z innych rozwiązań na uwagę zasługują przepisy zobowiązujące przewoźników lotniczych do podawania pełnej wysokości taryfy za przewóz, uwzględniającej wszystkie dodatkowe opłaty i dopłaty, jakie muszą ponosić pasażerowie. Obecnie podawane do publicznej wiadomości opłaty różnią się znacznie od opłaty faktycznie pobieranej od pasażerów.

Zmiany w ustawie dotyczą również rozwoju lotnisk lokalnych i regionalnych. Żeby skłonić zakładających lub zarządzających lotniskami do perspektywicznego planowania ich rozwoju, wprowadzono zapis o konieczności przygotowywania przez nich generalnego planu rozwoju lotniska wraz ze strefą ochronną na okres nie krótszy niż 20 lat. Plan ten będzie opiniowany przez prezesa ULC i zatwierdzany przez ministra infrastruktury.

Wprowadzono nowy podział lotnisk na lotniska użytku publicznego i lotniska użytku wyłącznego. Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może – zgodnie z projektem – uzyskać organ administracji publicznej, państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna. Zgodnie z dyrektywami unijnymi lotniska te będą mogły zakładać lub zarządzać nie tylko podmioty publiczne, ale także prywatne, np. spółki kapitałowe, mające siedzibę w Polsce, państwie członkowskim Unii, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Powyższe rozwiązania, dopuszczające dostęp do eksploatacji infrastruktury polskich lotnisk także podmiotom z innych krajów, wymagają precyzyjnego określenia uprawnień państwa jako gwaranta zachowania spójności transportowej kraju. Dlatego przewiduje się, że lotniska użytku publicznego będą powstawać na gruntach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Będą to obiekty dostępne dla wszystkich samolotów. Jednym z bardzo istotnych instrumentów umożliwiających kontrolę nad zachowaniem bezpieczeństwa i eksploatacji lotnisk jest sprzeciw ministra infrastruktury wobec niektórych decyzji spółek zarządzających ponadlokalnymi lotniskami użytku publicznego. Sprzeciw ten będzie odnosił się do decyzji, w wyniku których mogłoby wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożenie dla ciągłego ruchu pasażerskiego na lotniskach, np. poprzez decyzje o rozwiązaniu spółki, przeniesieniu jej siedziby za granicą, zbycie lub wydzierżawienie mienia spółki.

Przewidziano ponadto, że certyfikaty wydawane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będą traktowane w sposób równoważny z certyfikatami polskimi, wydawanymi przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi zniesiono obowiązek ubezpieczenia OC w stosunku do niektórych ośrodków szkolenia lotniczego, organizacji obsługujących statki powietrzne, organizacji projektujących, produkujących statki powietrzne lub ich części, zarządzających lotniskami. Według nowych zasad, obowiązek OC będzie dotyczył wyłącznie przewoźników i operatorów statków powietrznych.

Nowe prawo dopuszcza, aby starty i lądowania mogły odbywać się także na terenach innych niż lotnisko lub lądowisko, ale tylko w sytuacjach awaryjnych, np.: zwalczania klęsk żywiołowych, ratowania życia i zdrowia ludzi.

Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie przepisy do prawa wspólnotowego.


Zobacz także