Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju.


Usprawniona zostanie realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony.

Przewidziano aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmniejszono zakres informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów.

Uszczegółowiono zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowano relacje prawne między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Udostępnianie zbiorów danych będzie nieodpłatne. Dotyczyć to będzie m.in. ortofotomapy (specjalnie przetworzone zdjęcia lotnicze lub satelitarne), państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z  2016 r.

Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.


Zobacz także