Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.


Polskie prawo zostało dostosowane do nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej  wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

  • Dyrektywa wprowadza jednakowe zasady funkcjonowania wszystkich gazociągów w UE.
  • Nowe przepisy zostały przyjęte dzięki staraniom Polski i koalicji państw pod przewodnictwem naszego kraju zainteresowanych równymi warunkami konkurencji na europejskim rynku gazu.
  • Dyrektywa położyła kres faktycznemu funkcjonowaniu gazociągów z państw trzecich istniejących w próżni prawnej, jak Nord Stream i Nord Stream 2.
  • Nowe unijne prawo wymaga, aby dotychczasowe zasady dotyczące gazociągów łączących państwa UE miały również zastosowanie do gazociągów do i z państw trzecich – tj. nienależących do UE.
  • Dzięki nowym rozwiązaniom, instytucje UE oraz państwa członkowskie, w tym Polska, posiadają kompetencje do czuwania nad przestrzeganiem prawa na europejskim rynku gazu, w tym w odniesieniu do takich projektów, jak Nord Stream i Nord Stream 2.
  • Dyrektywa UE wprowadza nowe obowiązki w stosunku do istniejącej infrastruktury czy uprawnień regulatorów (chodzi o Urząd Regulacji Energetyki).

 - Komisja Europejska będzie włączona w negocjacje umów międzyrządowych dotyczących funkcjonowania gazociągów przesyłowych z państwami trzecimi.

- Wprowadzona została swoboda zawierania umów w kwestiach dotyczących eksploatacji gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi.

- Rozszerzone zostały kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli chodzi o współpracę z odpowiednimi organami państw unijnych i państw trzecich.

  • Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ich ogłoszeniu w Dzienniku ustaw.

Zobacz także