Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Jedna z ważniejszych zmian zakłada, że bank będzie musiał udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo popełnione w wyniku działania przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Chodzi o informacje gospodarcze, znajdujące się na firmowym rachunku bankowym. Zgodnie z interpretacją prawną, rachunek „firmowy” służy do obsługi działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które jest beneficjentem wpływów. To firma, a nie jej właściciel jako osoba fizyczna (mimo ze często nazwa firmy to imię i nazwisko jej właściciela) jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą i mającą obroty finansowe, które stanowią część przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę bankową będą udzielane przez bank bezpłatnie.

Rozszerzono też dotychczasowy przepis, tak aby bank mógł zawiadamiać nie tylko prokuratora, ale także policję lub inną uprawnioną instytucję, jeśli uzna, że jego działalność jest wykorzystywana do ukrywania działań przestępczych, z wyłączeniem prania brudnych pieniędzy i aktu terrorystycznego. Obowiązek zawiadamiania organów ścigania o tych przestępstwach wynika z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z projektem, prokurator, policja, straż gminna (miejska), straż graniczna i inne instytucje uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, będą mogły uzyskiwać od banku informacje o użytkowniku pojazdu, który jest przedmiotem umowy bankowej. Chodzi o informacje niezbędne do ustalenia sprawców przestępstw lub wykroczeń drogowych. Na podstawie obowiązujących przepisów, w sprawach o wykroczenia banki z zasady odmawiają udzielenia policji informacji o użytkownikach pojazdów. To bardzo utrudnia, a często uniemożliwia ustalenie sprawcy wykroczenia drogowego.

Zaproponowano przepisy, które umożliwią zwalczanie przestępczości gospodarczej i zabezpieczą przed nią banki. Powinno to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu bankowego i spowodować wzrost zaufania klientów do tych instytucji.


Zobacz także