Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd pozytywnie ocenia poselską propozycję dotyczącą nałożenia na bank obowiązku informacyjnego, odnoszącego się do skutków wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego (bte). Regulacja taka przyczyni się do zwiększenia poziomu świadomości prawnej klientów banku. Pozytywnie oceniono też przepis dotyczący badania realizacji tego obowiązku przez sąd w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Zastrzeżenia rządu dotyczą szczegółowych rozwiązań, które mogą prowadzić do powstania wątpliwości interpretacyjnych w kwestii bte. Zdaniem rządu, należałoby wprowadzić przepisy ujednolicające praktykę banków w tym zakresie i tym samym zlikwidować możliwość posługiwania się przez sądy niejednolitą wykładnią.

Ponadto, niejasne wydają się przepisy dotyczące obowiązkowego pouczenia. Z konstrukcji przepisu nie wynika bowiem, czy badanie sądu ma polegać na sprawdzeniu, czy dłużnik oświadczył, że został pouczony o skutkach wystawienia bte, czy też, że bank poinformował klienta o tych skutkach. Należy także rozważyć wydłużenie terminu na wydanie przez sąd postanowienia o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Rząd negatywnie ocenił również zmianę przepisów określających termin przewidziany na wniesienie przez dłużnika zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności bte. Obecne przepisy wyrażają słuszną wykładnię, że ideą jest zaskoczenie dłużnika wszczęciem egzekucji i szybkie zajęcie jego majątku. Zdaniem rządu, nie należy tej zasady zmieniać.

Według rządu, nie do zaakceptowania jest też rozwiązanie przewidujące obligatoryjne zawieszenie postępowania egzekucyjnego, niezależnie od jego zasadności czy też uprawdopodobnienia roszczeń dłużnika. Oprócz innych ważnych komplikacji, takie rozwiązanie mogłoby spowodować przewlekłość procesu windykacji wierzytelności bankowych.

Rząd sugeruje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych dotyczących zmian w Prawie bankowym i Kodeksie postępowania cywilnego z uwzględnieniem przedstawionych w stanowisku uwag i wątpliwości.


Zobacz także