Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. 


Usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie jego bezpieczeństwa – jest jednym z najważniejszych celów proponowanej nowelizacji ustawowej. Zaproponowane rozwiązania wynikają m.in. z doświadczeń związanych z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Najważniejsze zmiany

  • Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zlecić ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności we wszystkich podmiotach prowadzących działalność depozytowo-kredytową. W praktyce rozwiązanie to obejmie sektory: bankowy i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
  • Rozszerzono katalog przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, również spółdzielczym. Obecnie mogą wystąpić np. takie przesłanki jak nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego i nieskuteczność jego realizacji. Po zmianach katalog przesłanek zostanie uzupełniony o dwie kolejne. W efekcie KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, w tym spółdzielczym, także w sytuacji: 1) wystąpienia groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz 2) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności.
  • Przewidziano możliwość alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – w zależności od skali prowadzonej działalności.
  • Zobowiązano przewodniczącego KNF do przekazywania informacji, w tym chronionych – na żądanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w zakresie  i na zasadach określonych w ustawie o NIK. 

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów regulujących wynagrodzenia członków KNF za nadzorowanie rynku finansowego, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r. 


Zobacz także