Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.


Projekt nowelizacji ustawy zakłada powołanie w Warszawie Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Będzie ono głównie prowadzić analizy antydopingowe próbek fizjologicznych zawodników zgodnie ze standardami Światowej Agencji Antydopingowej.

Z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego zostanie wydzielony Zakład Badań Antydopingowych. Z kolei na jego bazie stworzone zostanie Polskie Laboratorium Antydopingowe. Będzie ono działać jako państwowa osoba prawna, co umożliwi mu osiągnięcie niezależności finansowej i operacyjnej. Rozwiązanie takie wymagane jest przez Światową Agencję Antydopingową.

Do zadań Laboratorium należeć będzie m.in.:

  • prowadzenie działań koniecznych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO, obowiązującą w laboratoriach badawczych;
  • prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt;
  • realizacja projektów badawczych dotyczących zwalczania dopingu w sporcie;
  • współpraca krajowa i międzynarodowa dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych.

Poza działalnością podstawową Laboratorium będzie mogło także prowadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach współpracy z Policją, sądami, prokuratorami, Służbą Celno-Skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, szpitalami, instytutami badawczymi, uczelniami medycznymi oraz Żandarmerią Wojskową.

Zgodnie z projektem, organami nowo powołanego Laboratorium będą: Dyrektor i Rada. Dyrektora będzie powoływał i odwoływał minister sportu i turystyki, po zasięgnięciu opinii Rady. Jego kadencja będzie trwała 5 lat. Kandydaci na to stanowisko będą wyłaniani w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez ministra. Członkowie Rady będą również powoływani (i odwoływani) przez ministra, a jej kadencja ma trwać 4 lata.

W projekcie określono także zasady gospodarki finansowej Laboratorium i finansowania analiz antydopingowych zawodników w ramach krajowego programu badań realizowanego przez  Polską Agencję Antydopingową. Głównymi przychodami Laboratorium będą dotacje z budżetu państwa, ale mogą być nimi też np. środki unijne oraz środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów oraz programów badawczych.

Przy Laboratorium będzie mogła funkcjonować Jednostka do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU), działająca  zgodnie ze standardami Światowej Agencji Antydopingowej.

Paszport zawodnika będzie obejmował zbiór wyników analiz jego próbek fizjologicznych pobranych w trakcie kontroli antydopingowej. Zadaniem tej Jednostki będzie zarządzanie paszportami zawodników w celu zaplanowania kontroli antydopingowej lub ustalenia stosowania przez zawodnika substancji zabronionej bądź metody zabronionej. Jednostka ta dzieli się na jednostkę: steroidową i hematologiczną. W efekcie będzie mogła świadczyć organizacjom antydopingowym usługi dotyczące analizy i interpretacji tzw. profili steroidowych i hematologicznych zawodników, tworzonych z kilku zestawionych z sobą wyników analiz próbek fizjologicznych tych samych zawodników.

Zasadniczo nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.


Zobacz także